שתי מחיאות כף
Two Claps
ויברפון 3
Vibraphone 03
ויברפון 2
Vibraphone 02
ויברפון 1
Vibraphone 01
3 ויברפון - ויברפון עם קשת
Vibraphone - bowed vibraphone 03
2 ויברפון - ויברפון עם קשת
Vibraphone - bowed vibraphone 02