1 ויברפון - ויברפון עם קשת
Vibraphone - bowed vibraphone 01
פעמוניה 4
Tubular bells 04
פעמוניה 3
Tubular bells 03
פעמוניה 2
Tubular bells 02
פעמוניה 1
Tubular bells 01
טמבורין 7
Tambourine 07