אולם, רום טון, מלמולים
Hall, Room tone, Murmur
2 אולם, רום טון, מלמולים
Hall, Room tone, Murmur 02
אתר בניה
Construction site
שדה תעופה, טרמינל, כריזה, מלמולים, עברית, רום טון
Airport, Terminal, Announcement, Hebrew, Murmur, Room Tone
רוח דרך עלים
Wind through leaves
מנוע, מהירות קבועה
Engine, steady